Man har lärt under årtusenden: säkerheten av personer och gemenskapen för livsuppehällets and existens skull, är mycket viktigt. Urmänniskan har dragit sig i grottorna, och har vaktat ingången med elden. Människan av forntiden har byggt murar, i medeltiden har man byggt väldiga borgar och befästningar. Människan på 2000-talet är också i stort behov av säkerhet, medan världen har förvandlat sig. Idag, frågan av säkerheten är mera komplicerad, än tidigare. Riskerna, och försvaren är annorlunda.

Vi behöver inte längre vara rädda för vilddjuren i skogen, men vi kan vara rädda för att man stjäl vår bil. Person- och egendomssäkerheten är idag en industrigren. Vi strävar oss att behålla friheten, men vi accepterar att man kontrollerar oss, för vår egen säkerhets skull. Vi har legitimationer med oss för vår identifikation, och det är naturligt, att man tar den ifrån oss och kontrollerar den med automatiska inrättningar. Det gör inte ont om man med kamerorna fastställer våra fordons registreringsnummer medan vi kör in i parkeringsplatserna. Säkerheten är i personens och i gemenskapens intresse, just som för länge sedan.

A.R. Hungary, Inc. – Teknologi i tjänst för personens och gemenskapens säkerhet.

A.R. Hungary, Inc. utvecklar, producerar och säljar säkerhets- och trafiktekniska informatiska anläggningar som är baserade på intelligent bildbearbetning. Våra klienter är systemintegratörs företag som använder tidsenliga innovativa teknologier och förmedlar framträdande teknisk system för sina klienter.

A.R. Hungary, Inc.s säkerhets- och trafiktekniska anläggningar är baserade på intelligent bildbearbetning know-how som har tillkämpat belåtenhet av närapå 2000 partner i mer än 200 länder. På alla kontinenter från Australien till Brasilien, Korea och Saudi-Arabien, kan man finna registreringsnummer-identifiering- och dokumentläsaranläggningar från A.R. Hungary, Inc.

Vad är hemligheten bakom succén? Det är hängivenheten på företaget gällande framträdande tekniska lösningar, trovärdigheten av våra medarbetare och effektiviteten i organisationen.

ARHs väg till succén – konstgjord intelligens och datorbaserad bildidentifiering

Människan kommer åt information från den externa världen genom sina sinnesorgan. 75-80 % av data, som är förnimmad av de 5 sinnesorganen (sikte, hörsel, smak, luktsinne, och känsel) och förarbetad av hjärnan, är visuell information. Visuell förnimmelse är därför mycket betydelsefull i förhållande mellan människan och världen.

Jag, med ett par matematiker-ingenjör kamrater, har forskat om man kan, med modern datateknik, bringa till stånd en matematisk modell av människans hjärna, med vilken datorn kan ”se”. Det vill säga, om datorn kan självständigt tyda digitalbildens innehåll, vilket den aldrig har kunnat hittills. Succén av forskningarna har förmått oss, att utnyttja resultaten och lösa konkret uppgifterna.

På detta sett har vi färdigställt världens första registreringsnummer identifikations anläggning i 1992 i Ungern.

Sedan dess, en kontinuerlig och framträdande forskning och innovationsarbete är igång. Idag kan man säga, att ARH Inc. är en mycket viktig deltagare i världsmarknaden vad det gäller säkerhets- och trafiktekniska informationsanläggningar baserade på intelligent bildbearbetning.

ARHs registreringsnummeridentifikationsanlägging CARMEN, har kommit i frontlinjen genom sin säkra identifikation och därmed sitt pålitlighet. Motorn CARMEN ANPR kan med stor säkerhet läsa alla typer av alfanumeriska registreringsnummer och förutom detta är i stånd, som den enda system i världen, att läsa också arabiska registreringsnummer.

ARHs Dokumentläsare har tillkämpat sig erkännande i branschen, med sin framträdande bildkonstruktion och höga säkerhet i identifieringen.

CARMEN ACCR - Automatic Container Code Recognition

ARHs nya produkt är ett ansiktsidentifieringssystem kallad FACIDENT. Man kan genom sitt snabbhet och pålitlighet storartad använda det som motorn i inträdesanläggningar baserade på ansiktsidentifiering.

A.R. Hungary, Inc. – Teknologi i personens tjänst och för gemenskapens säkerhet. – Teknologi och kvalitet

Har du räknat samman, hur många legitimationer du har haft i ditt liv? Och hur många har du nu? Föreställ dig, hur många legitimationer är kontrollerade i världen, på en genomsnittlig vardag, på flygplatserna, gränsstationerna, bankerna, o.s.v.! Man räknar, att det är 10.000 i varje sekund! Så det är naturligt, att effektiviteten och snabbheten av kontrollen är mycket viktig ur säkerhetssynpunkt men också för ekonomin.

A.R. Hungary, Inc. har i 1998 bestämt målet att utveckla en automatisk dokumentläsare och kontrollanläggning, som är i stånd att på en hög nivå, snabbt och effektivt, kontrollera legitimationer. På detta sätt var Passport Reader produktfamiljen färdigställt.

Målet var inte enkelt! Anläggningarna måste vara i stånd att framställa skyddstecken på dokumenten och läsa den. Till förmån att framställa skyddstecken, man måste göra foton i normalt, infra och ultraviolett ljus. Den fullständiga processen skall inte pågå i mer än 1-2 sekunder. Anläggningen måste vara liten och massiv. Den måste stå emot stora mekaniska påfrestningar.

Efter 2 års utvecklande, den första anläggningen som uppfyllde förväntningarna, har kommit till världen och den för närvarande är en mycket tidsenlig produktfamilj som heter CLR och den har redan tillkämpat sig en internationell succé.

CLR anläggningarna har utomordentlig bildkvalité i normalt, infra och ultraviolett ljusförhållanden med framträdande och pålitliga karakteridentifieringsalgoritmer och erbjuder enastående servicemöjligheter. De är i stånd att identifiera 2D barkoder, göra färgad UV-bilder, automatiskt detektera dokument, läsa RFID chippar som är monterade i de nyaste passen.

CLR produktfamiljen har 6 olika varianter och de erbjuder perfekta lösningar på olika användningsområden. Deras användning är mycket enkelt och kräver inte speciell utbildningen eller instudering. Anläggningarna förnimmer de inlagda dokumenten och gör automatiskt bildberedning och bildanalys.

Inom utvecklingen, konstruktörerna har ägnat sin uppmärksamhet till att CLR-anläggningarna skall vara lätta att integrera med hjälp av den bifogade programvaran. Integrationen kan ske till vilken som helst informatik system för dokumentkontroll.

Det bevisar succén av vårt samarbete med våra externa systemintegratörer. Antalet DRs i drift uppgår till flera tusen världen över: på flygplatser, gränsstationer, ambassader, postkontor, hotell, notarius publicus etc.

Under de sista åren, med telekommunikationsutvecklingen blev det möjligt att använda mobila dokumentläsare. På flygplatser, gränsstationer, vid trafikkontrollpunkterna, på tågen, på fartygen etc. är det vanligt med att behöva kontrollera autenticiteten av olika personliga dokument. Bristen på kontrollanläggningar gör att detta kan vara en nästintill omöjlig uppgift. A.R. Hungary, Inc. ville svara utmaningen genom att utveckla PR 303 mobila passport läsaren.

PR 303är en anläggning med vilken man kan utföra kontrollen av ett dokuments innehåll med en enda rörelse. Hela processen är kortare än 2 sekunder. Anläggningen är i stånd att behandla data i den lokala databasen eller online via den GPRS-baserade datatrafiken. PR 303 är speciellt anpassad för användningen på internationella tågen.

Enligt statistiken, det är en halv miljard bilar i drift samtidigt i världen. Deras primära identifiering är registreringsskylten. Det är därför inte överraskande att automatiska registreringsnummerläsare är omistliga i flera trafik- och säkerhetsanläggningar. Idag behövs snabba, precisa och kostnadseffektiva registreringsnummeridentifierare över hela världen.

CARMEN ANPR teknologin uppfyller alla förväntningarna. Den är snabb, precis, och kostnadseffektiv. Detta bevisas av att CARMEN ANPR-baserade system finns i drift i mer än 60 länder och deras antal uppgår till flera tusen. Det finns närapå 1000 systemintegratörer av CARMEN ANPR

Hur arbetar CARMEN ANPR?

Kameran tar bilder på den detekterade fordonen.
Systemet söker efter registreringsnumret på bilden och gör karakteridentifiering.
Den färdigställda registreringsnumret vidarebefordras till databaser för lagring och övrig databearbetning.

A.R. Hungary, Inc. erbjuder diverse lösningar till sina systemintegratör parter med hjälp av CARMEN-mjukvaran och med olika tilläggshordvara som kan levereras med identifieringssystemet.

CARMEN Parking software – är kostnadseffektiv: Den ideala lösningen för inträdesportar vid parkeringshus.
CARMEN Freeflow software – är obegränsad: Ger kontinuerlig identifiering och är användbar för identifieringen av fordon i hög fart.
Med hjälp av FXVD4 videosignal digitaliseringskortet är lätt att installera olika typer av videokameror till det befintliga systemet.
FXCAM IBW 2000 ANPR kamera: ”plug and play” lösning för att göra den ideala bilden.
ARH Car PC

Karaktäristiken av ANPR motorn

Oberoende av land och karaktär – identifiering av kinesisk, arabisk och latin skrivsätt.
Stor identifieringsprecision – över 98 % i fall av alfanumeriska registreringsnummer.
Snabb identifiering – hela läsningscykeln är mindre än 80 msec.
Kostnadseffektiv teknologi – framträdande pris/kostnad relation.
Lätt och snabbt att integrera – Understöd av olika operationssystemen och utvecklingsspråken.

Alltsedan du ser denna film, CARMEN registreringsnummeridentifieringsmotorn har läst mer än 100 000 registreringsnummer på de 5 kontinenten:
i parkeringshus,
i betalningsparkeringsplatser,
i bevakade objekt,
på lastbilsterminaler,
på gränsstationer,
på motorvägarna,
vid de livliga vägkorsningarna,
i tunnlar och på broar,
i garagen,
på bensinstationerna,
på tariffbetalningsportarna,
i stadsdelarna vid avspärrningar och vid bilköer.

For further and more up to date information visit our website at www.arh.hu

If you have questions about our solutions feel free to contact us.
For sending an email in English, please click here.